ADALET TEŞKİLATINI GÜÇLENDİRME VAKFI SENEDİ

 

 

BÖLÜM I

        Kuruluş

                Madde 1- Adalet Örgütü’nü Güçlendirme Derneği’ne izafeten, Adalet Örgütü’nü Güçlendirme Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Okutan ve Yönetim Kurulu Üyeleri Fevzi Uyguner, İlhan Çallı, Kemalettin Ali Kaşifoğlu 14 Ocak 1981 tarihinde yapılan toplantıda Genel Kurul’un verdiği yetkiye dayanarak Türk Kanun’u Medenisinin 73 ve müteakip maddeleri hükümlerine göre bir Vakıf kurmuşlardır.

BÖLÜM II

        Vakfın Adı ve Merkezi

                Madde 2- Vakfın Adı “Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı”dır.

                Madde 3- Vakfın Merkezi Ankara’dadır. İdare yeri adresi Ehlibeyt Mahallesi Ceyhun Atuf Kansu Caddesi 1265. Sokak No:10 Balgat – Çankaya/ANKARA’dır.

Yönetim kurulu kararı ile yurt içinde veya yurt dışında şube ve temsilcilikler açılabilir.

                Madde 4- Aşağıdaki maddelerde Adalet Örgütünü ’nü Güçlendirme Derneği kısaca Dernek, Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı sadece Vakıf ve Adalet Bakanlığı kısaca Bakanlık olarak anılacaktır.

BÖLÜM III

        Vakfın Amacı

                Madde 5- Adalet hizmetlerinin en iyi biçimde gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla;

                                a) Adalet Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı, Bağlı ve İlgili Kuruluşları ile İnfaz ve Islah Kurumlarının hizmet ve lojman ihtiyacı için taşınmaz mal alımı, kiralanması, bina yapım ve onarımına; hizmetlerin yürütülmesi bakımından gerekli her türlü döşeme, demirbaş, araç, gereç, kırtasiye ve her türlü mal ve hizmet alımları ile taşıt alım, kiralama, bakım ve onarım ihtiyaçlarının giderilmesine; Adalet Bakanlığı’nca bastırılıp yayımlanan kitap, dergi ve diğer yayınların giderlerine; mesleki ve bilimsel kurs, konferans, seminer sempozyum ve benzeri toplantılar ile eğitim ve sosyal tesislerin masraflarının karşılanmasına katkıda bulunmak, Yüksek Yargı Organlarının her türlü döşeme, demirbaş, araç, gereç alımı ile mesleki ve bilimsel Kurs, Konferans, Seminer, Sempozyum, Eğitim ve Sosyal tesislerin masraflarının karşılanmasına katkı sağlamak.

                                b) Mesleki gelişme ve eğitimi sağlayacak toplantı ve geziler düzenlemek,

                                c) Mesleki ve bilimsel konferans, seminer, sempozyum ve benzeri toplantılar düzenlemek, bu tür toplantılara katılmak ve yayınlarda bulunmak; adalet hizmetlerinin etkinliğinin artırılması ve geliştirilmesi için üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve bu konularda faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişiler ile ortak çalışmalar yapmak ve gerektiğinde hizmet satın almak.

                                d) Yukarıda belirtilen eğitim çalışmaları ile mesleki ve bilimsel toplantılara katılacak olan hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile diğer Adalet personelinin barınma, infak ve iaşesinin sağlanmasında kullanılmak üzere Vakıf adına bina ve tesis edinmek veya Vakfın kendi arsası üzerine bina ve tesis inşa etmek; gerektiğinde bu bina ve tesislerin kullanımını hâkim ve Cumhuriyet savcılığı mesleğine mensup olanlarla, diğer Adalet personelinin mesleki ve bilimsel gelişim ve eğitimine yönelik faaliyetlere tahsis edilmek üzere kısmen veya tamamen Adalet Bakanlığına bırakmak.

                                e) Adalet Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı, İnfaz ve Islah Kurumları, bağlı ve ilgili kuruluşlar ile adli ve idari yargı ilk derece ve yüksek mahkemelerde görevli Hakim ve Cumhuriyet Savcısı sınıfından olanlar ile diğer personelin ve vakıf personelinin hizmet süresinin yetersizliğinden dolayı ölüm aylığına hak kazanmadan önce her ne suretle olursa olsun ölmeleri veya ölüm aylığı hakkının doğup doğmadığına bakılmaksızın, deprem, yangın, yer kayması, sel baskını gibi afetlerde ya da görevli iken bir kaza ya da kasti cürüm sonucu ölmeleri ya da sakat kalmaları halinde ölenlerin eş ve çocukları ile anne ve babalarının talepleri durumunda sakat kalanların ise kendi istekleri halinde yönetmelikte gösterilecek esaslara göre imkân nispetinde yardım yapmak, deprem, yangın, yer kayması, sel baskını gibi afetlerde zarar görenlere yönetmelikte gösterilecek esaslara göre imkân nispetinde nakdi ve ayni yardımda bulunmak. Tedavi maksadıyla vakfa ait konaklama tesisi bulunan yerlere gelen mensuplar ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler ile refakatinde bulunan kişilerin yönetmelikte belirlenecek esaslar dâhilinde konaklama ve yiyecek-içecek giderlerine katkıda bulunmak.

                                f) Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı ile infaz ve ıslah kurumlarında görevli Hâkim ve Cumhuriyet Savcıları ile diğer personele Devletçe yapılan öğle yemeği yardımına ilave yardımda bulunmak ve bunların şehir içi toplu taşıt giderlerinin karşılanmasına katkı sağlamak.

                                g) Adalet Spor Kulübü ile taşradaki adliyelerin bünyesinde sportif faaliyet gösteren Spor Kulüplerinin araç ve gereç ihtiyaçlarının karşılanmasına katkıda bulunmak, Adalet Bakanlığı Şoförler ve Yardımlaşma Derneğine, Yargı Mensupları Eşleri Dayanışma Derneğine maddi katkı sağlamak, Yönetim Kurulunun uygun gördüğü ihtiyaç sahibi, başarılı hukuk fakültesi ve adalet meslek yüksekokulu öğrencilerine burs vermek.

                                h) Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı ile infaz ve ıslah kurumlarında görevli hakim ve Cumhuriyet savcı sınıfından olanlar ve diğer personelin tedavisi için hastane, öğrenimdeki çocuklarına yardım maksadıyla yurt binası kurmak, satın almak veya kiralamak, bunları işletmek, çocuk evleri, çocuk kulüpleri ve çocuk kampları ve anaokulu hizmeti veren kurumlar açmak, lokal, misafirhane, kamp, huzurevleri, dinlenme tesisleri kurmak, kiralamak veya bu tür kuruluşlarla ortaklık yapmak ve bu tür hizmetleri geliştirici faaliyetlerde bulunmak. Bu maksatla; arsa, bina kamp yerleri gibi yerler satın almak,

                                i) Vakfa gelir temin edilmesi ve vakfın amaçlarının gerçekleştirilmesi maksadıyla; Taşınır ve taşınmaz almak, satmak, kiralamak, takas, trampa, ipotek tesisi ve benzeri tasarruflarda bulunmak, taşınmaz inşa ettirmek; Devlet, şirket tahvilleri veya hisse senetleri, hazine bonoları ve sair menkul kıymetler almak, satmak; holdingler, limitet ve anonim şirketlere iştirak etmek, kendi bünyesinde şirketler ve işletmeler kurmak, sigorta acenteliği ve sair acentelikler, bayilikler ile ithalat-ihracat ve ticari mümessillik-taahhüt ve komisyon işleri yapmak; hakim ve Cumhuriyet savcıları ile diğer adalet personelinin taşınır ve taşınmaz ihtiyacını karşılamak amacıyla her türlü muameleyi yapmak,

                                j) Teşkilatta görevli hâkim ve savcılar ile diğer personelin yurt içinde ve yurt dışında yabancı dil eğitiminin sağlanması için katkıda bulunmak.

                                k) Adalet Bakanı ile Yönetim Kurulu Başkanı’nın gerektiğinde temsil giderlerini karşılamak,

                                l) Yargı hizmetlerini güçlendirmeye yönelik ve benzeri amaçlarla faaliyet gösteren Yüksek Mahkemelerce kurulan başka Vakıflarla işbirliği yapmak, onlara yardım ve destek sağlamak ve gerektiğinde yardım almak,

                                m) Yargı hizmetlerine katkıda bulunmak ve gerekse mahcuz malların muhafazasında vatandaşa aşırı külfetlerini önlemek amacı ile mahcuz mallar deposu açmak ve işletmek, elde edilecek geliri irat kaydetmek, bu yolda harcamada bulunmak, hâkim ve savcıların bilgi ve görgülerini artırmak, yabancı ülkelerdeki yargı sistemlerini incelemek ve cezaevlerini mahallinde görmelerine imkân sağlamak için gerekli katkıda bulunmak.

                                n) Hâkim ve Cumhuriyet Savcıları ile Adalet Personelinin sağlık hizmetlerini karşılayacak tedavi ve bakım üniteleri oluşturmak.

                                o) Adalet Bakanı, Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcıları ve haklarında koruma kararı bulunan diğer Adalet Bakanlığı Mensuplarının yurtiçi ve yurtdışı seyahatlerinde ihtiyaç duyulması halinde koruma görevlilerinin konaklama, ulaşım, iaşe ve sair ihtiyaçlarını karşılamak.

                                ö) Yönetim ve Denetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin görevli olarak yapacakları yurtiçi seyahatlerde şoförlerinin konaklama ve iaşe giderlerini karşılamak.

                                p) Kanunların aradığı şartlar dairesinde her kademe (Okul Öncesi Eğitim, İlköğretim, Orta Öğretim, Meslek Yüksek Okulu (Ön Lisans), Lisans, Lisans Üstü Eğitim) eğitim ve öğretim kurumu açmak, kiralamak, satın almak, işletmek, işlettirmek ve bu eğitim tesislerinin ihtiyaçlarını karşılamak.

BÖLÜM IV

        Vakfın Organları

                Madde 6- Vakfın organları aşağıda gösterilmiştir.

                                a) Temsilciler Meclisi,

                                b) Yönetim Kurulu,

                                c) Denetleme Kurulu,

Temsilciler Meclisi’nin Kuruluşu

                Madde 7- Temsilciler Meclisi Adalet Bakanlığı Merkez Teşkilatı’nda görevli Hâkim sınıfından olanlar ve Hakim sınıfından olmayıp Bakanlık Merkez Teşkilatında Daire Başkanı, Genel Müdür Yardımcısı, Genel Müdür, Bakan Yardımcılarından oluşur.

        Temsilciler Meclisi’nin Görev ve Yetkileri

                Madde 8- Temsilciler Meclisi’nin görevleri aşağıda gösterilmiştir.

                                a) Yönetim Kurulu’nun Vakıf Senedi hükümlerine göre çalışıp çalışmadığını denetlemek,

                                b) Vakıf Senedi hükümlerinde değişiklik yapmak,

                                c) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yıllık bütçesi ve çalışma programlarını incelemek, aynen veya değiştirerek onaylamak; Yönetim Kurulu’nca yıl içinde hazırlanan bütçe ve program değişikliklerini de aynı şekilde inceleyip sonuçlandırmak,

                                d) Program ve bütçe uygulamaları ile bilançoyu incelemek ve onaylamak,

                                e) Bu madde Temsilciler Meclisinin 14.02.2019 tarihli olağan toplantısında yürürlükten kaldırılmıştır.

                                f) Yönetim Kurulu’nca veya Temsilciler Meclisi Üyelerince getirilen diğer önerileri inceleyip aynen veya değiştirerek onaylamak,

                                g) Vakfa taşınmaz mal satın alınması, Vakfa bina ve tesis inşası veya Vakfa ait taşınmaz malların satılması hususlarında Yönetim Kurulu’na yetki vermek,

                                h) Mevzuatta belirtilen diğer görevleri yerine getirmek.

        Yönetim Kurulu

                Madde 9- Vakıf Yönetim Kurulu beş üyeden oluşur.

Bakanın görevlendirdiği Bakan Yardımcısı Yönetim Kurulu Başkanıdır. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü, Strateji Geliştirme Başkanı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı, Ceza İnfaz Kurumları İle Tutukevleri İşyurtları Kurumu Dairesi Başkanı Yönetim Kurulu üyeliği görevini yürütürler. Başkanın yokluğunda, Başkanın görevlendireceği Yönetim Kurulu Üyesi Başkan olarak görev yapar. Yönetim Kurulu kararları salt çoğunlukla alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın bulunduğu tarafın oyu kabul edilir.

        Yönetim Kurulunun Görevleri

                Madde 10- Vakıf Yönetim Kurulu’nun görevleri aşağıda gösterilmiştir.

                                a) Vakıf Senedi hükümlerini yerine getirmek,

                                b) Temsilciler Meclisi’nce onaylanmış bütçe ve çalışma programları gereğini yerine getirmek,

                                c) Vakfın çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak, yönetmelikleri inceleyip Yönetim Kurulu Kararı ile aynen veya değiştirerek kabul etmek.

                                d) Vakfı Yargı Organları ile İdari Makamlarda ve gerçek ve tüzel kişilere karşı temsil etmek. Ancak, Yönetim Kurulu bu temsil yetkisini yönetim kurulu başkanı ve/veya başkan vekiline devredebilir. Yönetim Kurulu, genel veya belli hal ve konularda, belirteceği esaslar dâhilinde kendi üyelerinden bir veya bir kaçını, yetkili memur ve memurlarından herhangi bir veya birkaçını, herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukuki belge veya senedi Vakıf nam ve hesabına tanzim ve devretmeye de yetkili kılabilir.

                                e) Vakfın mal varlığını artırmak amacı ile bütçe ve programda olmak şartıyla, taşınmaz mal satın almak, Vakfa ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, Devlet Tahvili, Hazine Bonosu veya her türlü tahvil veya hisse senedi almak,

                                g) Vakfın bütçe programında bulunmak kaydıyla, faaliyetlerinin gereği olan istikrazlarda bulunmak, Vakfa ait taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde ipotek, rehin veya her türlü ayni haklar tesis ettirmek, kira sözleşmeleri yapmak, Vakıf lehine rehin, ipotek veya ayni haklar yaptırmak,

                                h) Vakfın idari işlerinde görev alacak olan genel müdür, müdür, muhasebeci ve diğer görevlilerin atanmalarını yapmak,

                                i) Vakıf amacının gerçekleşmesinde kullanılmak için bütçe ve programda olmak şartıyla, Vakfa taşınır ve taşınmaz mal satın almak, bina veya tesis inşa ettirmek ve gerektiğinde bunları işletmek,

                                j) Amacın gerçekleşmesi bakımından edinilen Vakfa ait bina ve tesisleri Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı mensuplarının mesleki ve bilimsel gelişim ve eğitimlerine matuf faaliyetlerine ücretsiz tahsis etmek,

        Denetleme Kurulu

                Madde 11- Denetleme Kurulu Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı’nın başkanlığında Ceza İşleri Genel Müdürü ve Personel Genel Müdürü’nden teşekkül eder.

Ayrıca, Adalet Bakanı Vakfın Onursal Başkanı olup, Vakfın çalışma ve işlemlerini her yıl denetleyebilir.

                Madde 12- Denetleme Kurulu’nun Görevleri

Denetleme Kurulunun görevleri aşağıda gösterilmiştir:

                                a) Belirli veya belirsiz zamanlarda, Vakfın bütün hesap ve işlemlerini, Yönetim Kurulu’nun işlem ve faaliyetlerini, Vakfın mali durumunu incelemek ve denetlemek,

                                b) Her yıl, Temsilciler Meclisi’nin toplanmasından önce hazırlayacakları raporu Temsilciler Meclisi toplantısına sunmak,

                                c) Gerektiğinde Temsilciler Meclisi’ni toplantıya çağırmak.

        Vakfın İdare Organları

                Madde 13- Temsilciler Meclisi Vakfın yönetim işlerini düzenlemek üzere bir Genel Müdür ile yeteri kadar Şube Müdürü, muhasebeci ve idari memur tayin etmek üzere Yönetim Kurulu’na yetki verebilir.

        İç Yönetmelik

                Madde 14- Vakfın idari işlerinin yürütme şekil ve esasları Yönetim Kurulunca hazırlanacak ve Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilecek bir iç yönetmelikle gösterilir.

BÖLÜM V

Temsilciler Meclisi’nin Çalışma Usulü

        Toplantı Gün ve Yeri

                Madde 15- Temsilciler Meclisi her yılın Ocak ayı içerisinde Yönetim Kurulu’nca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır. Temsilciler Meclisi, üyelerinin 1/5’inin yazılı istemi, Yönetim Kurulu’nun ve Denetleme Kurulunun çağrısı ile de toplanabilir. Yönetim Kurulu toplantının yer, gün ve saatini toplantı gününden en az 10 gün önce bir günlük gazete ile ilan eder ve ayrıca bir yazı ile üyelere duyurur ve mahalli mülki amirine bildirir.

 

        Toplantıda Çoğunluk

                Madde 16- Temsilciler Meclisi, üyelerinin salt çoğunluğu ile toplanır. İlk toplantıda salt çoğunluk elde edilemediği takdirde 15 gün aralıkla yapılacak ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Temsilciler Meclisi kararları toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır.

        Başkanlık Divanı

                Madde 17- Temsilciler Meclisi Genel Kurulu, bir başkan, bir başkan vekili ve iki kâtipten oluşacak Başkanlık Divanını açık oyla seçer.

        Gündem

                Madde 18- Toplantıda gündemdeki konular sırasıyla görüşülür. Gündemdeki maddelerin Sırasında değişiklik yapılmasına oy çokluğu ile karar verilir. Gündeme yeni bir madde eklenmesi için toplantıya katılan üyelerden onda birinin yazılı teklifte bulunması gerekir.

BÖLÜM VI

Vakfın Kaynak ve Gelirleri

        Vakfın Mal Varlığı

                Madde 19- Vakfın hali hazır mal varlığı, Vakıf adına Türkiye Vakıflar Bankası’na yatırılan

                15.000.000.-TL. ve Türkiye Öğretmenler Bankasına yatırılan 10.000.000.-TL. olmak üzere

                25.000.000.- TL. ile derneğin tüm hak ve vecibeleri ve Vakfa devrettiği mamelekinden ibarettir.

        Vakfın Geliri

                Madde 20- Vakfın geliri aşağıda gösterilmiştir.

                                a) Her türlü bağış ve yardımlar,

                                b) Vakfa ait paraların faizleri,

                                c) Vakıf Yönetim Kurulu’nca Vakıf adına alınan her türlü Devlet tahvili, sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait tahvil, Hazine Bonosu gibi değerli belgelerden elde edilecek faiz ve gelirler,

                                d) Vakıfça düzenlenecek balo, toplantı, gösteri veya gezilerden elde edilecek kazançlar,

                                e) Vakıf tarafından verilecek her türlü hizmetlerden dolayı sağlanacak gelirler.

                                f) Diğer her türlü gelirler.

BÖLÜM VII

Vakfın Harcamaları

        Harcamalar

                Madde 21- Vakfın bütün harcamaları Yönetim Kurulu kararı ile yapılır. Ancak ivedi durumlarda

Başkan, Yönetim Kurulu’nca önceden belli edilecek harcamaları kendiliğinden yapabilir. Bu şekilde yapılan harcamalar ilk Yönetim Kurulu toplantısında karara bağlanır. Vakfın paraları bankalarda Vakıf adına açılacak hesaplar da saklanır. Bu hesaptan para çekmek veya bir yere para göndermek başkan veya başkan vekili ile Yönetim Kurulu üyelerinin çift imzası ile mümkündür. Vakıf Yönetimi; yıl içinde elde ettiği brüt gelirin % 5’ini yönetim ve idame masrafları ile ihtiyaçlara, % 15’ini Vakıf mal varlığını artıracak yatırımlara, kalanını (%80) ise Vakıf amaçlarına ve tahsise zorunludur.

        Defter ve Kayıtlar

              Madde 22- Vakıf gelirleri dip koçanla ve sıra numaralı makbuzlarla alınır ve giderler harcama belgeleri karşılığı yapılır. Vakıf gelir ve giderleri Yönetim Kurulu’nca belirlenecek defter ve kayıtlara geçirilir. Mevzuatın gerektirdiği diğer defter ve kayıtlar da tutulur.

BÖLÜM VIII

Vakfın Süresi ve Sonra Ermesi

        Vakfın Süresi

                Madde 23- Vakıf, Vakıf Senedindeki amaçlarını gerçekleştirmek için faaliyetlerine süresiz olarak devam eder.

        Vakfın Dağılması

                Madde 24- Vakıf senedinde yazılı amaçların gerçekleşmesinin imkansız hale geldiği takdirde, Temsilciler Meclisi’nce 2/3 oy çokluğu ile alınacak olan karar doğrultusunda, Yönetim Kurulu’nca Vakfın dağıldığı hususunda karar verilmesi isteği ile görevli mahkemeye başvurulur.

        Mal Varlığının Devri

                Madde 25- Vakfın dağılması halinde, Vakfın mal varlığı, Türk Medeni Kanunu’nun hükümlerine göre kurulan Vakıflar hakkındaki tüzüğün 33. Maddesinin 1. fıkrası hükümlerine göre aynı amaca yönelik diğer bir Vakfa devredilebilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAKIF SENEDİ TESCİL VE DEĞİŞİKLİKLER

 

I- Vakfımız, Ankara 10. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 19 Temmuz 1981 gün ve E: 1981/452, K. 1981/399 sayılı tescile dair kararının Resmi Gazete’nin 15 Temmuz 1981 tarih ve 17401 sayılı nüshasında yayımlanması ile tüzel kişilik kazanmıştır.

II- Vakfımız 3 Temmuz 1981 tarih ve 17309 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Bakanlar Kurulu’nun 21 Nisan 1981 tarih ve 8/2826 sayılı kararı ile 903 sayılı Kanun’un 4’üncü Maddesi’ne göre vergi muafiyetinden yararlanmaktadır.

III- Temsilciler Meclisi’nin 29 Aralık 1983 günlü toplantısında; Senedin 7’nci Maddesi’nin, 9’uncu maddesinin 2‘nci fıkrasının ve 21’inci Maddesi’nin 3’üncü fıkrasının değiştirilmesi kabul edilmiş ve bu değişiklik Ankara 10. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 10 Ocak 1983 günlü ve E:1983/8, K:1983/2 sayılı kararı gereği tescil edilmiştir.

IV- Temsilciler Meclisi’nin 8 Ekim 1985 günlü toplantısında; Senedin 5’inci Maddesi’nin (a) bendinin değiştirilmesi ve aynı maddeye (d) ve (e) bentlerinin eklenmesi, 7’nci Maddesi’nin değiştirilmesi, 8’inci Maddesi’nin (c) ve (g) bentlerinin değiştirilmesi, 9’uncu Maddesi’nin değiştirilmesi, 10’uncu Maddesi’ne (i) ve (i) bentlerinin eklenmesi, 11’inci Maddesi’nin değiştirilmesi ve 15’inci Maddesi’nin 1 ve 2’nci fıkralarının değiştirilmesi kabul edilmiş ve bu değişiklikler Ankara 10. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 14 Ekim 1985 günlü ve Esas 1985/529 Karar 1985/593 sayılı kararı gereği tescil edilmiştir.

V- Temsilciler Meclisi’nin 30 Aralık 1987 günlü toplantısında; senedin 21’inci Maddesi’nin 3’üncü fıkrasının değiştirilmesi kabul edilmiş ve bu değişiklik Ankara 10. Asliye Hukuk Mahkemesinin 23 Aralık 1987 günlü ve E: 1987/818, K:1987/688 sayılı kararı gereği tescil edilmiştir.

VI- Temsilciler Meclisi’nin 27 Ocak 1989 günlü toplantısında; senedin 5’inci Maddesi’nin (a) bendinin değiştirilmesi ve bu Maddeye (f) bendinin eklenmesi kabul edilmiş, bu değişiklik Ankara 10. Asliye Hukuk Hakimliği’nin 3 Şubat 1989 günlü ve E:1989/90, K:1989/34 sayılı kararı gereği tescil edilmiştir.

VII- Temsilciler Meclisi’nin 30 Ocak 1991 günlü toplantısında senedin 5’inci Maddesi’nin (a) bendinin değiştirilmesi kabul edilmiş ve bu değişiklik Ankara 10. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 18 Şubat 1991 günlü ve E:1991/77, K:1991/51 sayılı kararı gereği tescil edilmiştir.

VIII- Temsilciler Meclisi’nin 26 Kasım 1992 günlü toplantısında senedin 5’inci Maddesi’nin (f) bendi eklenmesi, 20’nci Maddesi’nin (e) bendinin değiştirilmesi ve aynı Maddeye (f) bendi eklenmesi kabul edilmiş ve bu değişiklik Ankara 10. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 3 Şubat 1993 günlü ve E:1992/962, K:1993/20 sayılı kararı gereği tescil edilmiştir.

IX- Temsilciler Meclisi’nin 28 Ocak 1994 tarihli olağan toplantısında senedin 5’inci Maddesi’ne (h, i, i, k, l, m, n) fıkraları eklenmesi kabul edilmiş ve bu değişiklik Ankara 11. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 30.03.1994 günlü ve E:1994/152 ve E:1994/235 sayılı kararı gereği tescil edilmiştir.

X- Temsilciler Meclisi’nin 30 Mart 1994 günlü olağanüstü toplantısında senedin 5’inci Maddesi’nin (a) ve (d) bentlerinin değiştirilmesi kabul edilmiş ve bu değişiklik Ankara 7. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 16.05.1994 günlü ve E: 1994/362, K: 1994/364 sayılı kararı gereği tescil edilmiştir.

XI- Temsilciler Meclisi’nin 29 Ocak 1997 tarihli olağan toplantısında senedin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının değiştirilmesi, 8 Ekim 1997 tarihli olağanüstü toplantısında senedin 5’inci maddesi (e) bendi ile 7’nci ve 11’inci maddelerinin değiştirilmesi kabul edilmiş ve bu değişiklik Ankara Asliye 2’nci Hukuk Mahkemesi’nin 13.11.1997 günlü ve E: 1997/688, K: 1997/738 sayılı kararı gereği tescil edilmiştir.

 

XII- Temsilciler Meclisi’nin 12 Şubat 1999 tarihli olağan toplantısında senedin 5’inci maddesinin (a) ve (g) bendinin ve 9’uncu maddesinin değiştirilmesi kabul edilmiş ve bu değişiklik Ankara 14. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 04.05.1999 gün ve E: 1999/175, K: 1999/210 sayılı kararı gereği tescil edilmiştir.

XIII- Temsilciler Meclisinin 22.09.1999 tarihli olağan toplantısında senedin 5’inci maddesinin (e) bendinin 1. fıkrasına ek yapılması ve buna bağlı olarak Yönetmelikte de değişiklik yapılması kabul edilmiş olup, bu değişiklikler Ankara 10. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 13.10.1999 gün ve E: 1999/591, K:1999/609 sayılı kararı gereği tescil edilmiştir.

XIV-Temsilciler Meclisinin 16.02.2001 tarihli olağan toplantısında senedin 5’inci maddesinin (g) fıkrasının değiştirilmesi, aynı maddeye (o) ve (ö) fıkralarının eklenmesi, senedin 10’uncu maddesinin (d) fıkrasının değiştirilmesi kabul edilmiş olup, bu değişiklikler Ankara 14. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 24.06.2001 gün ve E: 2001/152, K:2001/235 sayılı kararı gereği tescil edilmiştir.

XV-Temsilciler Meclisi’nin 18 Şubat 2005 tarihli olağan toplantısında senedin 3 üncü maddesinin, 5’inci maddesi (g) bendi 20. maddesinin (e) bendinin değiştirilmesi kabul edilmiş ve bu değişiklik Ankara Asliye 17’nci Hukuk Mahkemesi’nin 23.03.2005 günlü ve E: 2004/399, K: 2005/86 sayılı kararı gereği tescil edilmiştir.XVI- Temsilciler Meclisi’nin 22 Haziran 2005 tarihli olağanüstü toplantısında senedin 5 inci maddesinin (h) ve (i) bentlerinin değiştirilmesi kabul edilmiş ve bu değişiklik Ankara Asliye 21’inci Hukuk Mahkemesi’nin 28.06.2005 günlü ve E:2005/242, K: 2005/228 sayılı kararı gereği tescil edilmiştir.

XVII- Temsilciler Meclisi’nin 28 Kasım 2005 tarihli olağanüstü toplantısında senedin 5 inci maddesinin (d), (i) ve (g) bentlerinin değiştirilmesi kabul edilmiş ve bu değişiklik Ankara Asliye 15’inci Hukuk Mahkemesi’nin 01.12.2005 günlü ve E:2005/440, K: 2005/419 sayılı kararı gereği tescil edilmiştir.

XVIII- Temsilciler Meclisinin 12 Şubat 2010 tarihli olağan toplantısında senedin 5’inci maddesinin (a) bendinin değiştirilmesi kabul edilmiş ve bu değişiklik Ankara Asliye 7’nci Hukuk Mahkemesinin 8 Haziran 2010 günlü ve E:2010/97, K:2010/226 sayılı kararı gereği tescil edilmiştir.

XIX- Temsilciler Meclisinin 20 Haziran 2012 tarihli olağanüstü toplantısında senedin 9’uncu maddesinin değiştirilmesi kabul edilmiş ve bu değişiklik Ankara Asliye 10’uncu Hukuk Mahkemesinin 1 Ağustos 2012 günlü ve E:2012/389 K:2012/341 sayılı kararı gereği tescil edilmiştir.

  1. Temsilciler Meclisinin 14 Şubat 2014 tarihli olağan toplantısında senedinin 3’üncü maddesinin değiştirilmesi kabul edilmiş ve bu değişiklik Vakıflar Ankara Bölge Müdürlüğü’ne 15 Ocak 2014 tarihinde bildirilmiştir. XXI- Temsilciler Meclisinin 12.02.2016 tarihli olağan toplantısında senedin 5’inci maddesinin (e) bendinin değiştirilmesi kabul edilmiş ve bu değişiklik Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 16. Hukuk Dairesinin 17.01.2017 günlü ve E:2016/47 K:2017/36kararı gereği tescil edilmiştir.

XXII – Temsilciler Meclisinin 06.09.2018 tarihli olağanüstü toplantısında senedin 5’inci maddesinin (c), (g), (o), bentleri ve senedin 9’uncu maddesinin değiştirilmesi kabul edilmiş, bu değişiklik Ankara 21. Asliye Hukuk Mahkemesinin 21.09.2018 günlü ve E:2018/578 K:2018/447 sayılı kararı gereği tescil edilmiştir.

XXIII- Temsilciler Meclisinin 14.02.2019 tarihli olağan toplantısında senedin 8’inci maddesinin e bendi, 10’uncu maddesinin c bendi ve 14’üncü maddesinin değiştirilmesi kabul edilmiş, bu değişiklik Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 17.10.2019 günlü ve E:2019/170 K:2019/161 sayılı kararı gereği tescil edilmiştir.

Değiştirilen Maddelerin Eski Hali

* Madde 8:e)Yönetim Kurulunca, Vakıf çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirerek onaylamak,

*Madde 10: c) Vakfın çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak Temsilciler Meclisine sunmak,

*Madde 14: Vakfın idari işlerinin yürütme şekil ve esasları Yönetim Kurulunca hazırlanıp Temsilciler Meclisince onaylanacak bir iç yönetmelikle gösterilir.

XXIV – Temsilciler Meclisinin 13.02.2020 tarihli Olağan Toplantısında senedin 3’üncü maddesi değiştirilmesi, 5’inci maddeye (p) bendi eklenmesi, 7’nci maddesi değiştirilmesi ve 9’uncu maddesi değiştirilmesi kabul edilmiş, bu değişiklik Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 11.02.2021 günlü ve E: 2020/209 K:2021/179 sayılı kararı ile tescil edilmiştir.

Değiştirilen Maddelerin Eski Hali

              Madde 3- Vakfın Merkezi Ankara’dadır. İdare yeri adresi Korkut reis Mahallesi Sezenler Caddesi 16/17-18 06570 Sıhhiye-Çankaya/ANKARA’dır.

              Madde 7- Temsilciler Meclisi Adalet Bakanlığı Merkez Teşkilatı’nda görevli Hâkim sınıfından olan (Yetkililer dâhil) tüm personelden oluşur.

              Madde 9- Vakıf Yönetim Kurulu altı üyeden oluşur.

Bakanın görevlendirdiği Bakan Yardımcısı Yönetim Kurulu Başkanıdır. Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürü, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü, Strateji Geliştirme Başkanı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı, Ceza İnfaz Kurumları İle Tutukevleri İşyurtları Kurumu Dairesi Başkanı Yönetim Kurulu üyeliği görevini yürütürler. Başkanın yokluğunda, Başkanın görevlendireceği Yönetim Kurulu Üyesi Başkan olarak görev yapar. Yönetim Kurulu kararları salt çoğunlukla verilir. Oyların eşitliği halinde Başkanın bulunduğu tarafın oyu kabul edilir.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]