ADALET TEŞKİLATINI GÜÇLENDİRME VAKFI GENEL MÜDÜRLÜK VE İKTİSADİ İŞLETMELERİ İÇ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL ESASLAR
        Amaç ve Kapsam
                Madde 1- Bu yönetmelik Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Genel Müdürlüğü ile İktisadi İşletmelerinin yönetim, işletme ve denetiminin ne suretle yapılacağını ve hesap işlerini düzenler.
        Dayanak
                Madde 2- Bu yönetmelik, Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Senedinin 14’üncü maddesine göre hazırlanmıştır.
        Tanımlar
                Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen;
                                a) Vakıf: Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfını,
                                b) Vakıf Senedi: Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Kuruluşu ile ilgili resmî belgeyi,
                                c) Başkan: Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanını,
                                d) Yönetim Kurulu: Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Yönetim Kurulunu,
                                e) Genel Müdür: Vakıf Genel Müdürünü,
                                f) Genel Müdür Yardımcısı: Vakıf Genel Müdür Yardımcısını,
                                g) İşletme: Vakfa bağlı iktisadi işletmeyi ve ticari şirketi,
                                h) İşletme Müdürü: Vakfa bağlı iktisadi işletmelerin ve ticari şirketlerin müdürlerini,
İKİNCİ BÖLÜM
VAKIF TEŞKİLATI
        Genel Müdürlük
                Madde 4- Genel müdürlük teşkilatı aşağıda gösterildiği gibidir.
                                a) Genel Müdür,
                                b) Genel Müdür Yardımcısı,
                                c) Stratejik Planlama ve Performans Takip Müdürü,
                                d) Uzmanlar,
                                e) Muhasebe ve Mali Hizmetler Müdürü,
                                f) İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Müdürü,
                                g) İnşaat ve Emlak Müdürü,
                                h) Bilgi İşlem Müdürü,
                                i) Satınalma ve Pazarlama Müdürü,
                                j) İşletme Müdürü,
                                k) İşletme Müdür Yardımcısı,
                                l) Yönetici Asistanı
                                m) Gerekli sayıda müdür, şef ve diğer personel
        Görev, Yetki ve Sorumluluklar
                Madde 5- Vakıf merkezinde ve iktisadi işletmelerde çalışanların görev, yetki ve sorumlulukları Yönetim Kurulunca hazırlanacak bir talimatname ile düzenlenir.
        Atanma
                Madde 6- Genel müdür, genel müdür yardımcısı, uzman, müdür, işletme müdürü, işletme müdür yardımcısı ve diğer personel;
                                a) Genel Müdür; dört yıllık yüksek öğrenim görmüş, yöneticilik yapmış, tecrübeli ve temsil yeteneğine haiz olmak,
                                b) Genel Müdür Yardımcıları; dört yıllık yüksek öğrenim görmüş, mali konularda deneyimli, temsil yeteneğine haiz olmak,
                                c) Uzmanlar; dört yıllık yüksek öğrenim görmüş, istenilen branşta deneyimli ve yeterli bilgiye sahip olmak,
                                d) Müdürler; dört yıllık yükseköğrenim görmüş, konularında bonservisli, yöneticilik yapmış, tecrübeli ve temsil yeteneğine haiz olmak,
                                e) Müdür Yardımcıları; en az iki yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak, konularında bonservisli, yöneticilik yapmış, tecrübeli ve temsil yeteneğine haiz olmak,
                                f) Diğer Personel; verilecek işin özelliğine göre aranacak nitelikleri taşımak şartıyla, Yönetim Kurulu tarafından atanır.
        Kadro
                Madde 7- Vakıf Merkez ve işletmelerde Yönetim Kurulunun uygun göreceği unvan ve miktarda personel istihdam edilir.
        İşe Alınmada Usul
                Madde 8- Vakıf merkezi, şirket ve işletmelerde çalışacak personel; unvan, adedi ve niteliği belirtilmek suretiyle Yönetim Kurulunca atanır.
        İşe Alınmada Aranacak Şartlar
                Madde 9- Vakıf merkezi, şirket veya işletmelerde görev alacak personelde aşağıdaki şartlar aranır:
                                a) 18 yaşını tamamlamış olmak,
                                b) Atama yapılacak görevin özelliğini ve niteliğini belirten şartları ve aranan öğrenim koşulunu taşımak ve belgelemek,
                                c) Gerektiğinde yapılacak sözlü ve yazılı sınavda başarı göstermek,
                                d) Kamu haklarından yoksun bulunmamak,
                                e) Yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymemiş olmak,
                                f) Sağlık yönünden görevini engelleyici durumu olmamak,
        İşe Almada Aranacak Belgeler
                Madde 10- Vakıf merkezinde veya işletmelerde görev alacak sözleşmeli personelden aşağıdaki belgeler istenir:
                                a) Dilekçe,
                                b) Kimlik beyanı ve kimlik fotokopisi,
                                c) Aile bildirim formu,
                                d) Sağlık raporu,
                                e) Cumhuriyet Başsavcılığı sabıka kaydı belgesi,
                                f) Öğrenim durumunu gösteren diploma veya bunların yerine geçen belgenin aslı veya kurumca onaylı örneği,
                                g) Tanıtım bildirim formu,
                                h) Daha önceden başka bir yerde görev yapmış ise bu görev yerlerini ve ayrılış nedenlerini belirleyen belge,
                                i) Mesleğini belirleyen belge,
                                j) İki adet vesikalık fotoğraf.
        Deneme Süresi
                Madde 11- Göreve yeni alınan personel, işe uyumunu sağlamak ve sürekli olarak atanmasında fayda olup olmadığına karar vermek için iki aylık deneme süresine tabi tutulur. Bu süre zarfında uyumlu olduğu ve başarı gösterdiği anlaşılırsa, deneme süresi sona erer. Deneme süresinde yetersizliği ya da başarısızlığı tespit edilenlerin vakıf ile ilişkileri kesilir. Bu şekilde görevlerine son verilenler, vakıftan hiçbir hak talebinde bulunamazlar. Ancak işçinin çalıştığı günler için ücret ve diğer hakları saklıdır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
PERSONEL ÖZLÜK HAKLARI
        Ücretler
                Madde 12- Ücretler takip eden ayın biri ile beşi arasında net olarak ödenir. Bu durum sözleşmede açıkça ifade edilir. Sözleşmeler vakıf adına Vakıf Başkanı veya Yönetim Kurulunun yetkilendireceği bir üye tarafından imzalanır. 2822 sayılı Yasa hükümlerine göre yapılacak uygulamalar saklıdır.
İbraname
                Madde 13- Hizmet akdinin son bulmasıyla, işten ayrılan her personelden, vakıfça, mali yönden ilişiği kalmadığı, hak ve alacaklarını tamamen aldığını bildirir bir ibraname alınır.
İzin İşlemleri
                Madde 14- Vakıf merkezi ve işletmelerde çalışan personelin yıllık ücretli izinleri ile diğer her türlü izin hakları İş Kanunu ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı ile Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine göre kullandırılır.
Genel Müdürün izinleri Yönetim Kurulu Başkanı veya sekreter üye, genel müdür yardımcısı, işletme ve şirket müdürleri ile genel müdürlük personelinin izinleri Vakıf Genel Müdürü, işletme ve şirketlerde çalışan personelin izinleri ise İşletme ve Şirket Müdürü tarafından verilir.
Geçici Görevlendirme
                Madde 15- Geçici görev yollukla ilgili hükümler aşağıda belirtilmiştir.
        a) Genel Müdür, hizmet seyahatleri için, Yönetim Kurulu Başkanı veya Vekil’inin onayı alındıktan sonra görevden ayrılır.
        b) Genel müdür, genel müdür yardımcısı ve müdürlerin denetim, inceleme ve araştırma amacıyla görevlendirilmesi halinde, o yıl Bütçe Kanunu ve 6245 sayılı Harcırah Kanunun 33. Maddesinin (b) bendince müfettiş ve kontrolörlere tanına haklar esas alınır.
        c) Genel müdür, genel müdür yardımcısı, müdür ve diğer personelin bir iş dolayısı ile geçici görevlendirilmelerinde, o yıl Genel Bütçe Kanununda en yüksek devlet memuruna ödenen yevmiye ile ulaştırma giderleri ödenir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
PERSONEL DİSİPLİN İŞLEMLERİ, İŞTEN EL ÇEKTİRME VE GÖREVİN SONA ERMESİ
        Disiplin İşlem ve Cezaları
                Madde 16- Vakıf personeli hakkında uyarma, kınama, ücretten kesme ve işten çıkarma olmak üzere dört çeşit disiplin cezası uygulanır. Ceza takdir edilmeden önce, ilgilinin savunması istenir. Savunma isteği ile ilgili yazı tebellüğünden imtina edildiği takdirde durumu bir tutanakla tespit edilir. Bu halde işçinin en geç 3 gün içerisinde savunma yapması gerekir.
Belirtilen süre içerisinde savunma yapmayanlar savunma yapmaktan vazgeçmiş sayılır.
ATGV Yönetim Kurulunun 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25 inci maddesinin (II) numaralı bendi şartlarına uygun savunma istemeden fesih hakkı saklıdır.
                A- Uyarma: Personele, görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir. Uyarma cezası gerektiren fiil ve haller şunlardır:
                                1) Görevde kayıtsızlık ve düzensizlik göstermek,
                                2) Verilen işleri görevin gerektirdiği zaman içinde yapmamak,
                                3) Görev yerinde görevi ile ilgili olmayan işlerle uğraşmayı adet haline getirmek,
                                4) Arkadaşları ile geçimsizliği alışkanlık haline getirmek, iş düzenine uymamak,
                                5) İzinsiz ve özürsüz olarak göreve geç gelmek ve erken ayrılmak,
                                6) Verilen emirlere gereksiz itiraz etmek,
                                7) Sağlık kurumundan alınan istirahat raporu hakkında iş yerine aynı gün içerisinde bilgi vermemek,
                                8) Giyim kuşamının ve çalışma ortamının temizliğine özen göstermemek,
                                9) Verilen görevin yapılıp yapılmadığı veya görevin icra süreci hakkında amirini bilgilendirmemek,
                                10) Nezaket kurallarına ve iş yerinin saygınlığına aykırı tavır ve davranışlarda bulunmak,
                                11) Yukarıdaki hallerin dışında uyarmayı gerektiren diğer kabahatleri işlemek.

                B- Kınama: Personele, görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir. Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:
                                1) Verilen emir ve görevlerin tam zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmî belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması, bakımında ve temizliğinde kusurlu davranmak,
                                2) İşyeri içinde veya işyeri dışında, verilen görevler, amirlerin tutum ve davranışları, çalışma arkadaşları ve işyeri hakkında eleştiride bulunmak ve dedikodu yapmak,
                                3) Vakıf mevzuatında belirlenmiş usul ve kurallara riayet etmeden sözlü, yazılı veya elektronik olarak müracaat veya şikâyette bulunmak,
                                4) İş ile ilgili bilgi ve belgeleri birimdeki çalışma arkadaşları, amir ve diğer birimlerle paylaşmamak,
                                5) Görev ciddiyeti ile bağdaşmayacak şekilde, yüzük, bilezik, kolye, madalyon, rozet ve benzeri şeyleri takmak veya vücudunun gözüken açık kalan yerine resim, şekil ve dövme yaptırmak,
                                6) Görevi olmayan işlere müdahale etmek, iş arkadaşları ile gereksiz yere tartışmaya girerek işyerinde huzur ve çalışma düzenini bozmak,
                                7) Borçlanmayı alışkanlık haline getirmek, borçlarından dolayı yasal takibe maruz kalmak, maaşında birden fazla haciz bulunmak,
                                8) Görev sırasında hal ve hareketi ile amirlerine, iş sahiplerine ve misafirlere saygısızca davranmak,
                                9) Resmî kurumlar nezdinde yapılması gereken süreli işleri zamanında yapmamak (bildirge ve beyannameleri geç vermek veya hiç vermemek, gelen yazılara cevap vermemek, takip edilmesi gereken işleri takip etmemek veya geciktirmek cv.)
                                10) Aynı yıl içerisinde uyarı cezasını gerektiren aynı fiil ve davranışı iki kez tekrarlamak.

                C- Ücret Kesme: Ayda iki günlüğü aşmamak şartıyla almakta olduğu brüt aylık ücretin bir veya iki günlük ücreti karşılığı paranın kesilmesidir. Ücret kesme cezasını gerektiren haller:
                                1) Kasıtlı olarak görevini ve verilen emirleri yerine getirmemek, yalan ve yanlış beyanda bulunmak,
                                2) İkinci kez kınama cezası almasını gerektirecek kabahati işlemiş olmasına rağmen, disiplinsiz hareketlerine devam ederek üçüncü bir kınama cezası almasını gerektiren kabahat işlemek,
                                3) Görevi gereği kendisine emanet edilen vakıf mallarını, malzeme ve eşyasını iyi muhafaza etmemek, hor kullanmak veya kaybına veya hasarına sebebiyet vermek,
                                4) İşyerinin çalışmalarını aksatacak şekilde görevini savsaklamak, yaptığı işlemlerle ilgili bulunan evrakın kaybına sebebiyet vermek,
                                5) İzinsiz ve özürsüz olarak bir gün göreve gelmemek,
                                6) Vakfa ait araç, gereç ve eşyayı özel işlerinde kullanmak,

                D- İşten Çıkarmak: Personelin vakıftaki işine son verilmesidir. Bu cezayı gerektiren haller şunlardır:
                                1) Vakıf organlarında görev alanlarla, vakıf personelinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarf etmek veya davranışlarda bulunmak,
                                2) İşverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki gün veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü yahut bir ayda üç iş gün işine devam etmemek,
                                3) Yüz kızartıcı davranış ve hareketlerde bulunmak,
                                4) Görevini ihmal veya kötüye kullanarak vakfı maddi ve manevi zarara uğratmak,
                                5) Vakfa ait malı çalmak, rüşvet almak, vakıfla ilgili vesikalarda tahrifat yapmak, bunları ortadan kaldırmak ve benzeri hareketler yapmak,
                                6) Bir yıl içerisinde ikiden fazla “ücret kesme” cezası almak,
                                7) Görevle ilgili bağlantı kurulan kişi ve kuruluşlardan kendisi veya başkaları adına çıkar sağlamak veya bu yönde faaliyetlerde bulunmak,
                                8) Amirlerine, iş arkadaşlarına veya iş sahiplerine sözlü veya fiili saldırıda bulunmak, tehdit etmek veya bunlara teşebbüs etmek,
                                9) Görevi başına sarhoş olarak gelmek veya görev yerinde içki içmek,
                                10) Uyarıya rağmen iş süresince işverence belirlenen kıyafeti giymemek,
                                11) Tahsil etmiş olduğu vakfa ait parayı geçerli bir mazereti olmaksızın ilk iş günü içerisinde, banka hesabına yatırmamak ya da ilgili mutemede teslim etmemek,
                                12) Görev mahallinde genel ahlak ve edep dışı davranışlarda bulunmak ve bu tür yazı yazmak, işaret, resim ve benzeri şekiller çizmek ve yapmak,
                                13) Kurum veya kurum çalışanları ile ilgili asılsız bilgiler çıkarmak veya yaymak
                                14) Medyada kurum ve çalışanları aleyhine yazı yazmak veya paylaşmak,
                                15) İş sözleşmesi ile taahhüt edilen işlerin, davranışların ve edimlerin yerine getirilmemesi, işten çıkarma cezası iç yönetmeliği yasakladığı fiil ve hareketlere ilişkin olup, diğer mevzuat hükümleri saklıdır.
Disiplin cezası gerektiren, fakat bu yönetmelikte sayılanlardan hariç hiç birine uymayan fiil ve haller için personele; durum ve hareketlerinin niteliğine ve ağırlığına göre İş Kanunu hükümleri göz önüne alınarak en uygun ceza verilir. Yasak fiil ve hareketleri bir yıllık süre içerisinde tekrarlanması halinde verilecek cezalar bir üst dereceye çıkarılır.
        Disiplin Cezalarında Yetki ve Usul
                Madde 17- Vakıf merkezi ve işletmelerde görevli sözleşmeli personelin disiplin amirleri; Bölüm Şefi veya Müdür, İşletme Müdürü, Genel Müdür Yardımcısı, Genel Müdür ve Yönetim Kuruludur.
        Ceza Vermede Disiplin Amirlerinden
                                1) Yönetim Kurulu: Vakıf Merkezinde ve işletmelerde görevli tüm personele uyarma, kınama, ücret kesme, işten çıkarma,
                                2) Genel Müdür: Genel Müdür Yardımcısı, Müdür, Şef ve diğer personele uyarma, kınama, ücret kesme,
                                3) Müdürler: Emrindeki personele uyarma cezası vermeye yetkilidir.
Verilen cezalar ilgilisine tebliğ edilir. Tebellüğden imtina edilmesi halinde durum tutanakla belirlenir. Tebliğ tarihi olarak tutanak tarihi kabul edilir. İlgili kendisine verilen bu cezalara karşı tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içerisinde Yönetim Kuruluna itiraz edebilir.

        İnceleme ve Soruşturma Esas ve Usulleri
                Madde 18- disiplin suçları için ceza tayininden önce inceleme ve soruşturma yapabilir. Soruşturma için Yönetim Kurulu Başkanından soruşturma emri alınır. Bu emirde soruşturmayı yapacak olan kişi belirlenir. Önemli soruşturma konuları en kısa zamanda Yönetim Kuruluna bildirilir.
İşten El Çektirme
                Madde 19- Görevi başında kalmasında sakınca görülen personele Yönetim Kurulu kararı beklenmeksizin Başkan veya vekilinin onayı ile işten el çektirilir veya mecburi izin verilebilir.
Göreve İade
                Madde 20- Soruşturma sonunda işten çıkarma veya cezai bir işlem uygulanmasına lüzum kalmayan personel için alınmış olan işten uzaklaştırma tedbiri, bu tedbiri alan yetkili tarafından derhal kaldırılır.
Akdin Feshi Bildirimi
                Madde 21- Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı tarafından personeline hizmet akdinin haklı sebepler haricinde feshi, İş Kanunu’nda ve Toplu İş Sözleşmesinde belirtilen sürelere uyularak ihbar edilir. Vakıf isterse, ihbar süresine ait ücreti peşin ödemek suretiyle personelin vakıfla ilişiğini ihbarsız olarak kesebilir. Göreve son verme yetkisi, atamaya yetkili olan mercilerce kullanılır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
BÜTÇE, MUHASEBE VE DÖNEM SONU İŞLEMLERİ
        Hesap Dönemi – Bütçe
                Madde 22- Vakfın hesap dönemi takvim yılıdır. Gelir-Gider hesabı ile bütçe yönetilir. Bütçe, Vakıf Genel Müdürlüğünce; Maliye Bakanlığınca kabul görmüş bütçe hazırlama tekniği ışığında hazırlanarak, Yönetim Kurulunun olurlarını müteakip, ocak ayı içerisinde Temsilciler Meclisi onayına sunulur.
Gelir ve gider kısımlarından oluşan bütçe, bir yıllık gelir-gider tahminlerini kapsar. Gelir-gider tahminleri mümkün olduğunca gerçeğe yakın olur. Denk bütçe uygulaması esas alınır.
Bütçenin hazırlanışında ve uygulanışında bütçede yer alan konuların yıl içerisinde artırılması, eksiltilmesi ve iptaline Maliye Bakanlığınca çıkarılan vakıflarla ilgili muafiyet usul ve şartlarına değinen genelgeler esas alınır.
        Muhasebe İşleri
                Madde 23- Vakıf merkezi, şirket ve işletmelerin muhasebe işlemleri, Maliye Bakanlığınca çıkarılan Tek Düzen Muhasebe Hesap Planı ve Vakıflar Genel Müdürlüğünce yapılacak olan düzenlemeler ve vergi mevzuatına uygun olarak yürütülür.

        Tutulacak Defterler
                Madde 24- Vakıf merkezi, şirket ve işletmelerde vergi mevzuatına göre tutulması zorunlu olan defterlerin dışında; kasa defteri ile maddi duran varlıklar defteri zorunlu olarak tutulur. Ayrıca, ihtiyaç halinde yardımcı defterler de tutulabilir.
Kayıtların Tutulması
                Madde 25- Kasa işlemleri aynı gün, diğer muhasebe işlemleri ise en geç üç gün içerisinde kayıtlara geçirilir.
Muhasebe İşlemleri
                Madde 26- Vakıf merkezi, şirket ve işletmelerde muhasebe kayıtlarına esas olmak üzere, vergi mevzuatında belirtilen zorunlu belgeler ile Yönetim Kurulunca uygun görülerek hazırlattırılan bilgisayar programında öngörülen fiş ve raporlardan vakıf merkezi, şirket ve işletmeler tarafından ihtiyaç duyanlar kullanılır.
        Ay Sonu ve Yıl Sonu İşlemleri
                Madde 27- Her ay sonunda aylık mizan, dönem sonunda da genel geçici mizan çıkarılarak envanter işlem ve kayıtları yapıldıktan sonra, genel kesin mizan, bilanço ve gelir-gider cetveli formlarına uygun şekilde düzenlenir.
İşletme ve şirketlerce düzenlenen aylık mizanalara;
                                a) Mali ve iktisadi rapor,
                                b) Banka mutabakat mektubunun aslı,
                                c) Aylık gider cetveli,
                                d) Depo sayım cetvelleri,
                                e) Borçlar cetvelleri,
                                f) Alacaklar cetvelleri,
Eklenerek, en geç ayın 20 nci gününe kadar Vakıf Yönetim Kuruluna sunulur.
12 nci ayın sonunda da maddi duran varlıklarla ilgili sayım cetvelleri mizana eklenir.
        Ambar İşlemleri
                Madde 28- Derhal sarf ve tüketilecek olan bilumum hammadde, erzak ve akaryakıt, uzun müddet kullanılmaya tahammülü olmayan ve kullanılmasında değerini tamamen kaybeden eşya ve malzemeler ambar işlemlerinin konusunu teşkil eder.
Satın alınan her nevi eşyanın ambar girişi alındısı ile; ambardan yapılan her türlü emtia çıkışı ise ambar çıkış fişiyle yapılır.
Yiyecek içecek departmanlarına verilen emtianın sarfının standart reçetelere uygun olması gerekir.
Ambar Mevcudunun Sayımı
                Madde 29- Ambar mevcudu her ay muhasebe müdürü veya görevlendireceği bir personel ile ambar sorumlusu tarafından sayılır.
Sayım sonunda noksanlık zuhur ettiği takdirde ilgili görevliye aynen tazmin ettirilir.
Fazlalık olduğu takdirde nedeni araştırılmak üzere sayım ve tesellüm fazlalıkları hesabına alınır.
        Maddi Duran Varlıklar
                Madde 30- Maddi duran varlıklar, ambar hesaplarına alınmadan doğrudan maddi duran varlıklar hesabına ve defterine kaydedilir.
Alınan maddi duran varlıklara bir kayıt numarası verilir. Bu numara maddi duran varlık üzerine de yazılır.
Maddi duran varlıklara, kullanan şahıs ya da departman sorumlusu üzerine zimmetlenir. Ayrıca her bölümde bunların listesi asılı olarak bulundurulur.
Maddi duran varlığın kayıtlarından terkini için, Vakıf Yönetim Kurulunun izni gerekir.
ALTINCI BÖLÜM
İHALE VE AVANS İŞLEMLERİ
        Satın Almadan Önce Yapılacak İşler
                Madde 31– Her türlü satın almalar için alınacak malın cinsi, miktarı, nevi ve evsafını açık bir şekilde belirten bir ihtiyaç listesi düzenlenerek, merkezde genel müdüre, işletmelerde müdüre sunulur.
        Satın Alma Komisyonu
                Madde 32- Vakıf merkezinde; genel müdüre sunulan ihtiyaç listesi üzerine, Yönetim Kurulu tarafından Genel Müdürün başkanlığında, mali işler müdürü ve görevlendirilecek diğer bir personelden oluşan komisyon kurulur.
İşletmelerde satın alma komisyonu, işletme müdürünün onayı ile muhasebe müdürünün başkanlığında, satın alma görevlisi, ilgili bölüm şefi veya müdüründen oluşur.
Satın alma komisyonu eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Kararlarda çekimser kalınmaz. Muhalif kalan üye gerekçesini kararın altına yazarak imzalamak zorundadır.
Satın alma komisyonunca alınan kararlar komisyon başkan ve üyelerinin adları ve soyadları ile esas görevleri belirtilerek imzalanır.
Kararlarda, isteklilerin isimleri, adresleri, teklif ettikleri bedeller, satın almanın hangi tarihte ve hangi gerekçelerle yapıldığı belirtilir.
Komisyon kararlarının, merkezde Yönetim Kurulunca, işletmelerde müdür tarafından onaylandıktan sonra gereği yapılır. İşletmelerin ihtiyacı bulunan demirbaş nitelikli mal ve malzeme alımları Yönetim Kurulunun onayına istinaden gerçekleşir.
        Muayene Komisyonu
                Madde 33- Muayene komisyonu vakıf merkezinde Yönetim Kurulu, işletmelerde müdür tarafından işin mahiyetine göre biri ambar görevlisi olmak üzere üç üyeden oluşturulur.
Satın alınan her türlü emtia muayene komisyonu tarafından kontrol edilir. Evsafa uymayan mallar iade olunur. Muayene komisyonunun olumlu kararı olmaksızın ambara hiçbir mal alınmaz.
Komisyona, satın alma komisyonunda görevli şahıslar katılamazlar.
Komisyon kararları satın alma evrakına eklenir.
        Satın Alma ve İhale Usulleri
                Madde 34- İhtiyaçların en iyi şekilde ve uygun şartlarda temini için aşağıdaki satın alma usulleri uygulanır.
                                a) Pazarlık usulü,
                                b) Açık teklif usulü,
                                c) Fiyat ve teklif isteme usulü,
                                d) Mutemet eliyle alım usulü.
İşin gereğine göre bu usullerden hangisinin uygulanacağı, merkezde mutemet eliyle alım usulü dışında Yönetim Kurulunca, işletmelerde ise müdür tarafından tespit edilir.
Satın alma usullerine ait parasal limitler her yıl ocak ayı içerisinde Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
Düzenlenecek ihaleler sırasında gerekli görülmesi halinde şartname hazırlanabilir, ilan verilebilir, kesin teminat istenebilir.
                                a) Pazarlık Usulü: Pazarlık usulü ile yapılan satın alma ve ihalelerde, teklif alınması belli bir şekle balı değildir. Komisyon tarafından işin niteliği ve gereğine göre bir veya daha fazla istekliden yazılı veya sözlü teklif alınmak ve bedel üzerinden anlaşmak suretiyle yapılır.
Pazarlığın ne suretle yapıldığı ve ne gibi tekliflerde bulunulduğu ve kimin neden dolayı tercih edildiği pazarlık kararlarında gösterilir.
                                b) Açık Tekli Usulü: Açık teklif usulüne göre satın alma ve ihaleler, isteklinin komisyona tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılır.
Ancak; satın alma ve ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla istekliler, tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler.
Teklif sahibi, komisyonda hazır bulunmadığı takdirde, posta ile gönderilen teklif, son ve kesin teklif olarak kabul edilir.
İlanda belirtilen ihale saati gelince, Komisyon Başkanı, isteklilerin belgelerini ve geçici teminat verip vermemiş olduklarını inceleyerek, kimlerin ihaleye katılabileceğini bildirir. Katılmayacakların, belge ve teminatlarının geri verilmesi kararlaştırılır. Bu işlemler, isteklilerin önünde bir tutanakla tespit edilir. Tutanaktan sonra, ihaleye giremeyecekler ihale yerinden çıkarılır. Diğer istekliler, önce şartnameyi imzaya ve daha sonra, sıra ile tekliflerini belirtmeye çağrılır. Yapılacak teklifler ihaleye ait artırma ve eksiltme kağıdına yazılır ve teklif sahipleri tarafından imzalanır.
İlk teklifler bu suretle tespit edildikten sonra, Komisyon Başkanı posta ile yapılmış teklifler varsa okutarak, bu tekliflerin de ihaleye ait artırma ve eksiltme kağıdına yazılmasını sağlar. Bundan sonra istekliler sıra ile tekliflerde bulunmaya devam ederler. İhaleden çekilen isteklilerin, bu durumları ihaleye ait artırma ve eksiltme kağıdına yazılır. İlgilinin imzadan kaçınması halinde bu durum ayrıca belirtilir.
İhaleden çekilenler ayrıca teklifte bulunamazlar.
Teklifler yapıldığı sırada, yapılan indirim veya artırımlar işi uzatacağı anlaşılırsa, isteklilerin, komisyon huzurunda son tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri istenebilir. Bu durumda, daha önce ihaleden çekilmiş olanlar yazılı teklif veremezler.
Sözlü veya yazılı son teklifler alındıktan sonra, satın alma ve ihale karara bağlanır.
Açık teklif usulü ile yapılan satın alma ve ihalelerde, istekli çıkmadığı, isteklilerin belgeleri veya son teklifleri uygun görülmediği takdirde 35 inci maddede belirtilen usullerden biriyle yeniden ihale açılır.
                                c) Fiyat ve Teklif İsteme Usulü: Bu şekilde yapılacak ihalede, komisyon, işin niteliği, nevi ve miktarı, fiyatı, evsaf ve müddetini belirterek doğrudan doğruya gazetelerde ilan edilmek suretiyle teklif isteyebileceği gibi, ilan yapmaksızın teknik yeterlilik ve güçleri bilinen en az üç firmaya yazılı davetiye çıkarılmak suretiyle de teklif isteyebilir.
                                d) Mutemet Eliyle Alım Usulü: Vakıf Yönetim Kurulunca her yıl belirlenen miktara kadar demirbaş nitelikli mal ve malzeme alımları ile sair alımlar, komisyon kurulmaksızın vakıf merkezinde genel müdür, işletme ve şirketlerde ise müdür tarafından görevlendirilecek mutemet eliyle yapılabilir. Satın alma belgeleri mutemedi görevlendirilen ihale yetkilisi tarafından onaylanır.
        Avans İşlemleri
                Madde 35- Vakıf Merkezi, işletme ve şirketlerde, günlük mal ve malzeme alımında kullanılmak üzere her yıl ocak ayında Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenecek miktarı aşmamak üzere belli bir meblağ merkezde genel müdür, işletme ve şirketlerde müdür tarafından mutemede avans olarak verilir. Avans alımları en geç ay sonlarında kapatılır.
YEDİNCİ BÖLÜM
İŞLETME FAALİYETLERİ
        İdare
                Madde 36- İşletmelerin faaliyet, yönetim, koruma ve denetiminden, Yönetim Kuruluna Başkanına, Yönetim Kuruluna ve Genel Müdüre karşı birinci dereceden işletme müdürü sorumludur.
İşletme müdürü, işletmenin genel olarak faaliyet ve gelişmesini gözden geçirmek ve gerekli tedbirleri görüşmek üzere bölüm müdür ve şeflerinin iştiraki ile toplantı düzenler.
Toplantı sonucu alınan kararlar, tarih sırasıyla ve numara takip edilerek özel bir deftere yazılarak muhafaza edilir. Gerek görülürse tüm personel duyurulur. Ayrıca, Vakıf Senedi, Yönetmeliği ile bu İç Yönetmelik ve Yönetim Kurulu kararlarına aykırı olmamak üzere personelin yetki görev ve sorumluluklarını belirleyen bir İç Yönerge hazırlayabilir.
        Konaklama Hizmeti
                Madde 37- Tesislerde on beş günden fazla konaklama yapılamaz. Ancak, zorunlu hallerde ve konaklamanın nev’ine göre bu süre Yönetim Kurulu Kararı ile uzatılabilir.
Tesislerin dinlenme amacı için kullanılma zaman ve şartları Vakıf Yönetim Kurulunca tespit edilerek Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca Teşkilata duyurulur.

        Fiyatların Belirlenmesi
                Madde 38- Tesislerde sunulan hizmetler ayrı ayrı ücrete tabi tutulur. Bu hizmetlerin ücreti, işletme müdürünün teklifi, Genel Müdürün onayını müteakip Yönetim Kurulunda karara bağlanır.
Dinlenme amacı güden hizmetlerde fiyat belirlenmesi; Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görüşü alınarak yapılır.
        Tesislerden Yararlanacak Olanlar
                Madde 39- Tesislerden;
                                a) Halen adli ve idari yargıda görevli veya bu görevlerden emekliye ayrılmış hâkim ve Cumhuriyet savcıları mensup sıfatıyla,
                                b) Anayasa Mahkemesi üye ve raportörleri, HSK Üyeleri, Askeri Hakim ve Savcılar, Sayıştay meslek mensupları ile başsavcı ve savcıları, Adalet Bakanlığı Yüksek Müşavirleri; Adli Tıp Kurumu Başkanı, başkan yardımcısı, kurul, daire ve grup başkanları; Bakanlık Birim Amirleri; Ceza ve Tevfkifevleri Genel Müdürlüğü Kontrolörleri; Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görevli doktorlar; Özel Kalem Müdürü; KKTC vatandaşı hakim ve savcılar; Adalet Eski Bakanları, Hakim ve Savcı Adayları, Adalet Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatında görevli personel, TBMM Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcıları, TBMM Adalet, Anayasa, Plan ve Bütçe Komisyonlarında görevli Yasama Uzman ve Yardımcıları; Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı, Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü Genel Müdür, Daire Başkanı, Raportör ve Raportör Yardımcıları ile Avukatları; TBMM Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı Başkan, Başkan Yardımcısı, Uzman ve Uzman Yardımcıları; Hukuk Fakültesi Öğretim Üyeleri, Görevde bulunan il valileri, Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Merkez ve İşletmelerde çalışan personel, Vakıf Hukuk Müşaviri, görevli veya bu görevlerden emekliye ayrılmış olan noterler, Yargıtay Başkanlığı Tabipliğinde kadrolu olarak görev yapan Başhekim ve Kadrolu Doktorlar, Kişisel Verileri Koruma Kurumu personelleri, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) personeli, TBMM’de görev yapmış ve halen yapmakta olan Milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti’nde Bakanlık yapmış ve halen yapmakta olan Bakanlar, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu personelleri,
                                c) Hâkim ve Cumhuriyet Savcılığı görevinde en az onbeş yıl süreyle görev yapıp da meslekten ayrılmış olanlardan Yönetim Kurulunca uygun görülenler, mensup sıfatıyla,
                                d) Adli ve İdari yargıda görevli hakim ve cumhuriyet savcılarının eş ve çocukları, anne ve babaları, kardeşleri; bu görevden emekliye ayrılanların eş ve çocukları; mensup yakını sıfatıyla,
                                e) “b ve c” fıkralarında sayılanlar, görevli iken veya emekliye ayrıldıktan sonra mensup sıfatıyla, eş ve çocukları ise mensup yakını sıfatıyla tesislerden yararlanırlar.
                                f) Yönetim Kurulunca uygun görülecek olanlar misafir sıfatıyla, yararlanırlar.
Meslekten çıkarılan Hâkim ve Cumhuriyet Savcıları ile meslekten çıkarma cezası yeniden inceleme ya da itiraz üzerine bir alt cezaya çevrilmiş bulunan Hâkim ve Cumhuriyet Savcılarından istifaen veya emekli olmak suretiyle meslekten ayrılan tesislerden yararlanamazlar.
a) ve b) bendinde sayılanlar mesleki kimlik kartları ile diğerleri ise vakıfça verilecek fotoğraflı özel kartları ile tesislerden yararlanabilirler.

Tesislerden yararlanma hakları olanların beraberlerinde bulunan konuklardan kart aranmaz.
Mensup ve mensup yakınları hariç olmak üzere tüm kişi, kurum ve kuruluşların nişan, düğün vb. törenleri ile her türlü toplantıları için tesis salonlarından yararlanmaları Yönetim Kurulu veya görevlendireceği yetkili tarafından uygun görülmesi kaydıyla mümkündür.
        Tesislerden Yararlananlara İndirim
                Madde 40- Tesislerden, kimlere ve hangi oranda indirim yapılacağı Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenir.
Vakıf Yönetim Kurulunun bilgisi ve izni ile işletmelerde bir görev nedeniyle kalacak olanlara indirimli ücret uygulanabileceği gibi, bunlardan ücret de alınmayabilir.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
                Madde 41- Vakıf merkezi, şirket ve işletmeler, Vakıf Yönetim Kurulunun gözetim ve denetimi altındadır. Yönetim Kurulu işletme ve şirketlerin denetimini görevlendireceği kişilere de yaptırabilir. Vakfı, Yönetim Kurulu Başkanı temsil eder.
                Madde 42- Vakıf merkezi, şirket ve işletmeler her türlü tehlikeye karşı sigorta ettirilir.
                Madde 43- İşletme ve şirket müdürlerine her yıl Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenecek belli bir miktara kadar temsil ve ağırlama giderleri tanınabilir.
                Madde 44- Bu iç yönetmelikte yer almayan hususlar, Vakıf Senedi, Yönetmeliği, Talimatname ve Yönetim Kurulunca alınacak kararlara uygun olarak yürütülür.
                Madde 45- Vakıf merkez, şirket ve işletmeler için belirlenen kadroların ihdası ve tenkisi Temsilciler Meclisinin onayı ile mümkündür. Ancak 7 inci madde hükmü saklıdır. Kadro aranmaksızın, ihtiyaca göre, çalışma süresi ve ödenecek ücret Yönetim Kurulunca belirlenmek suretiyle işletme ve şirketlerde geçici veya mevsimlik işçi çalıştırılabilir.
                Madde 46- Bu İç Yönetmelikte geçen parasal limitler Yönetim Kurulu ocak ayı içerisinde karara bağlanır ve vakıf teşkilatına duyurulur.
                Madde 47- 30 Ocak 1996 tarihli Temsilciler Meclisi toplantısında kabul edilerek yürürlüğü konulan Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı ve Tesisleri İç Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
16 Şubat 2009 tarihli Temsilciler Meclisi toplantısında kabul edilerek yürürlüğü konulan Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı ve Tesisleri İç Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
                Madde 48- Bu İç Yönetmelik Vakıf Senedinin 10. Maddesi c) fıkrası gereği Yönetim Kurulunun 22/12/2021 tarih 45/33 sayılı kararı ile onaylanarak yürürlüğe girmiştir.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]