ADALET TEŞKİLATINI GÜÇLENDİRME VAKFI EĞİTİM VE DİNLENME TESİSLERİNDEN FAYDALANMAYA İLŞKİN TALİMATNAME

Eğitim ve Dinlenme Tesislerinden Yararlanacak Kişiler:

            Madde 1-

            a) Halen adli ve idari yargıda görevli veya bu görevlerden emekliye ayrılmış hâkim ve Cumhuriyet savcıları mensup sıfatıyla,
            b) Anayasa Mahkemesi üye ve raportörleri, HSK Üyeleri, Askeri Hakim ve Savcılar, Sayıştay meslek mensupları ile başsavcı ve savcıları, Adalet Bakanlığı Yüksek Müşavirleri; Adli Tıp Kurumu Başkanı, başkan yardımcısı, kurul, daire ve grup başkanları; Bakanlık Birim Amirleri; Ceza ve Tevfkifevleri Genel Müdürlüğü Kontrolörleri; Adalet Bakanlığı merkez ve taşra  teşkilatında görevli doktorlar; Özel Kalem Müdürü; KKTC vatandaşı hakim ve savcılar; Adalet Eski Bakanları, Hakim ve Savcı Adayları, Adalet Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatında görevli personel, TBMM Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcıları, TBMM Adalet, Anayasa, Plan ve Bütçe Komisyonlarında görevli Yasama Uzman ve Yardımcıları; Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı, Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü Genel Müdür, Daire Başkanı, Raportör ve Raportör Yardımcıları ile Avukatları; TBMM Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı Başkan, Başkan Yardımcısı, Uzman ve Uzman Yardımcıları; Hukuk Fakültesi Öğretim Üyeleri, Görevde bulunan il valileri, Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Merkez ve İşletmelerde çalışan personel, Vakıf Hukuk Müşaviri, görevli veya bu görevlerden emekliye ayrılmış olan noterler, Yargıtay Başkanlığı Tabipliğinde kadrolu olarak görev yapan Başhekim ve Kadrolu Doktorlar, Kişisel Verileri Koruma Kurumu personelleri, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) personeli, TBMM’de görev yapmış ve halen yapmakta olan Milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti’nde Bakanlık yapmış ve halen yapmakta olan Bakanlar, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu personelleri,
              c) Hâkim ve Cumhuriyet Savcılığı görevinde en az onbeş yıl süreyle görev yapıp da meslekten ayrılmış olanlardan Yönetim Kurulunca uygun görülenler, mensup sıfatıyla,
        Madde 2-

Mensup Yakınları:
                a) Adli ve İdari yargıda görevli hakim ve cumhuriyet savcılarının eş ve çocukları, anne ve babaları, kardeşleri; bu görevden emekliye ayrılanların eş ve çocukları mensup yakını sıfatıyla tesislerimizden yararlanabilirler.
                b) “b ve c” fıkralarında sayılanlar, görevli iken veya emekliye ayrıldıktan sonra mensup sıfatıyla, eş ve çocukları ise mensup yakını sıfatıyla tesislerden yararlanırlar.
                c) Bir oda da mensup ya da mensup yakını sıfatıyla tesislerden istifade eden konuklarla aynı odada bulunan misafirleri statüsüne bakılmaksızın mensup statüsünden ücretlendirilir. Ancak bu şekilde kullanılacak oda sayısı 2 odayı geçemez
Misafir Statüsüyle Yararlanacak Kişiler:
        Madde 3- Vakıf Yönetim Kurulunca uygun görülecek olanlar misafir sıfatıyla, misafir kartı verilmek suretiyle tesislerimizden yararlanabilirler.
        Madde 4- Yönetim Kurulunun 20/05/2021 tarih ve 18/23 sayılı kararı ile madde metinden çıkartılmıştır.
Refakatte Yararlanacak Kişiler:
        Madde 5- Tesislerden yararlanma hakkı olanların beraberlerinde olan konuklarından kart aranmaz.
Devlet protokolüne dahil zevat ile diğer kişilerin tesislerden günübirlik istifadeleri Vakfın Sekreter Yönetim Kurulu Üyesince düzenlenir.
Giriş Kartları:
        Madde 6- Birinci maddede sayılan unvan sahipleri için ayrıca giriş kartı düzenlenmez. Kimlik kartları giriş kartları olarak kullanılır.
                İkinci maddede sayılanlar için;
                        – Form dilekçe,
                        – Kimlik fotokopisi,
                        – 2 (iki) adet fotoğraf,
                      – Mensupla yakınlığını ispata yarayan belge
                Kart yenilemek için yapılan başvurularda;
                        – Form dilekçe,
                        – Kimlik fotokopisi,
                      – 2 (iki) adet fotoğraf,
                Mensupların form dilekçelerini kendileri imzaladığında beyanı ile yetinilir. Mensup yakınlarının müracaatında formun ilgili birimlerce tasdiki zorunludur.
                Üçüncü maddede sayılanlar için;
                        – Form dilekçe,
                        – Kimlik fotokopisi,
                        – 2 (iki) adet fotoğraf, istenir.
Giriş Kartlarının Süreleri:
                Madde 7- Giriş kartları (3) yıl süreli verilir. Sürenin sonunda uygun görülenlere yeni kart düzenlenir.
Kartın İptali:
                Madde 8- Bu talimatta belirtilen Sartları kaybeden veya taşımadıkları sonradan anlaşılanların kartları Vakıf Yönetim Kurulunca iptal edilir.
                                  Emeklilik dışında herhangi bir sebeple meslekten ayrılan mensubumuzun es ve çocuklarına ait kartların Vakıf Yönetim Kuruluna iade edilmesi zorunludur. Belirtilen şartları kaybedenlerin kartları sosyal tesis müdürlüklerince alınarak iptal edilmek üzere Vakıf Yönetim Kuruluna gönderilir.
Kart Ücretleri:
                Madde 9- Mensup yakını giriş kartları ve misafir kartları için alınacak ücret Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Kart ücretleri Vakfın banka hesabına ödenir veya makbuz karşılığında tahsil edilir. (ATGV Yönetim Kurulunun 03.08.2022 tarih ve 23/41 sayılı kararı)
Yürürlük
                Madde 10- İş bu Talimatname Yönetim Kurulunun 22/12/2021 tarih ve 45/33 sayılı kararı ile kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.